2015. НОВИНАРКЕ

2015

Није чудо да је народ прогласио новинаре и њихове натписе као 7-ма сила у нашем простору, а ја мислим да сте ПРВА сила која ради шта хоће. Нарочито садашњим медијским могућностима као што је електроника ( интернет, телевизија, телефон ) и штампани материјали (новине, књиге, брошуре итд.) којима се могу брзо и врло ризичне информације слати ( тачно или нетачно ) с једног краја на други крај света. Простор и време се стапају у једну тачку при оваквој брзини размене информација исправних и закулисних са намером за брзу информацију која често изазива и хаос. Зашто је овакав увод питате се моје драге новинарке? Једноставно, да Вам пружим могућност за исправљање замисли и радњи које мушки политичари не могу да пставе са намером да помогну свом народу. У мом сајту: Шијан. инфо је презентованна молба женским особама да промене политику и економију на добробит свог и туђег народа (националне мањине). Ви жене, девојке можете да преузмете сву ситуацију у своје руке и да пласирате нове информације у погледу савременог живота 21 века. Да поновим из сајта шта бих волео да урадите и рекламирате, а то је следеће: Формирајте невладину организацију, за почетак, а касније у кампањи за републичке изборе политички покрет под називом СРПЧЕ која означава скраћеницу 5 занимања: СЕЉАК, РАДНИК, ПЕНЗИОНЕР, ЧИНОВНИК, ЕЛИТА коју ће водити жена под називом ЂАКОНИСА (Грчка реч: помоћница) и биће вођа на сваких 1.000 грађана у Србији и увек као саветница, помоћница, отац и мајка за те породице у помоћи за све потребе. Као што сам напред писао треба да се сложите и кренете у акцију. То значи да поред ових тема организујете и преговарате за остале функције, ја предлажем следеће кандидате за велике функције као што су: За функцију председника РС др проф.АНА ТРБОВИЋ, за Гувернера НБС др Диана Драгутиновић, а за председника Владе РС да се покрене СМС акција кандидата који ће својим програмом победити за ту функцију. И за још једну функцију Генералног секретара УН, ја бих предложио нашег кандидата др Кори Удовички. Све те активности покренути одмах и у медијима презентовати све те активности. Само да знате да у Србији има за 10 % више жена него мушкараца, такође има жена које још командују мушкарцима, па је вероватноћа победе сигурна и са 56 % остварива. Финансијски тршкови кампање могу се реализовати са скромних 60 милиона РСД. Навешћу пример колико то кошта у детаљима: 3 писана документа ( писмо, флајер, летак ) x1. РСД x 500.000 породица x 5 месеци = 7 милиона и 500.000 РСД или око 70.000 $, што чини резултат скромним, активним и остваривим. Овакав начин може се применити на локалне и покрајинске изборе, а за Републичке може та кампања да буде у току без обзира да ли ће избора бити или неће. Моје учешће биће активно у свих 170 општина РС и бесплатно са личним плаћањем стана и хране, па и превоза. Цела ова улога Вас и мене је парола сви и све против власти. Парола „Промене и Реформе“ могу бити са променом власти. Моје драге НОВИНАРКЕ узмите се у памети и крените у акцију не чекајте, док још има времена (5 месеци). Још једном да поменем да се Ви драге новинарке повежете и са светом и донесете нов светски поредак под називом ЦРКВЕНИ НАЦИОНАЛСОЦИЈАЛИЗАМ. На крају, мало ребуса у тумачењу текста шта је потребно да урадите у три теме:

%)w8 &4#8 74 %0w4/8!4 .4c&4_6&4& 2 ()+676

0(90W90 %)8W6_0 74=94 =)&8W4 2 0=90(2 98 98Z6098_94 #8!694. ()+678 38(_2&274 6 %0)4= Q)W8W4 6(@0)674 63 %)05_0? W4Q8, =8 6#8 =4(4@ #6_6098 ()+67898Z8, %8 (4 %6@8# 385@0 (4238?2= W0=4 (8@0W6. 2 0W0# W4Q2 W4/ 74 2965@498 0(90W8 38 9852 +2=2/90(@. +43 %0)0=6Z4 94#8 96 =)&8W4, 8 (8#6# @6# 96 (6_2)90(@6 W?8(@6 96 98)0=8. (0W698)Q4, W858 =2&90(@74 =8 %0Q)494@4 8Qz672 )4.4)49=2#8 38 %0W4/8!4 .4(@4_6@8 %2@4# 2W014!8 (8#0=0%)690(8 (%8( 98Z674 (8#0 38 ()+6789Z4 6 @0 =8 %0)0=6Z4 (8 %4@ 6 W654 =4Z4 =0+672 %0 (@0 4W)838 (W8Q0 =4@4. %0@0# 0+8W4390 38%0(_4!4 @4 #87Q4 6 98 Q)872 %493670# (8 (6_2)90# W6(690#. @8Q014 74 %)0+?4# .4)@4?6@4@8 2 0Q)2&4!2 38 ()%(Q4 #87Q4 %092=6/2 )454!474=69(@49 %)69Z6% Q076 96_=4 94#8, 90 @0 )454!4 #0)8 (4 @8790 2(#490 =8 %092=6#. W0_40 +6X =8 0+616@4 %0)0=6Z4 =W8 (W45@496Q8, 74=90_ 2 _838)4WZ2 Q076 6#8 54(@0)0 =4Z4, 8=)2_6 72 2 #_8=490WZ2 (8 %4@0)0 =4Z4. W0_40 +6X =)8_4 90W698)Q4 =8 2 #0# (87@2 %)0,6@8@4 (W4 0 @4#6 .4)@4_6@4@8 6 @8+4_4 Q074 (8# %)4349@0W80 6 Q076# %0_6@6,8)6#8 (8#%0(_80. (#8@)87@4 =8 74 0W8 @4#8 63234@90 0Z+6$98 6 Q)49624 2 8QZ672 =8 94 +2=4 Q8(80. +W8 %)0+?4#8 Q076 /4 (4 0@W0)6@6 =094/4 98# =8 Q8&4# 98W4 Q8@8(@)0.4, 8 @0 (2, %)W0,=8 /4 %0W4/8!4 63+4_?6Z8 +6@6 #8(0W9674 6 (8 9850# =0+)0@0#, 0@W0)4905/2 6 %0W4/8!4# (@89=8)=8 38@)8&6@6 836? 6 @0 Q8=8 +2=4#0 ,_896Z4 42, 8 =)2?0 74 =8 /4 8_+89Z6 (8 Q0(0W8 0=2(@8@6 0= (4Z4(674 6 (@0)96)8/4 @2 0=_2Q2 %8 /4 (8 %0(@074/6# 98Z6098?96# #8!698#8, 836_89@6#8 6 %)6=05_6Z8#8 63 8_+89674 +6/4 2 W4/696. 94Q8 98# 74 +0? 2 %0#0/6.

4Q090#678 2 %)6W)4=6 6 %0$0%)6W)4=6

.6989(674 6 0)?89638Z678 2 +89Q8)(@W2

0(90W8 74=94 98Z6098_ #094@4 74 %0 #0# #65$4!2 %)4 (W4?8 2 ,W)(@0# Q2)(2 6 638+)890# %8)6@4@2 %)4#8 (W4@(Q07 #094@2 =0_8)2, Q80 6 (@8+6_90(@ Z498, +=%, 78W96 =2?, 3?8@986_6 =)2?8 %0=_0?8 38 +89Q8)(Q0 6 +4)389(Q0 %0(?0W8!4. =698) @)4+8 =8 +2=4 2 %8)6@4@2 (8 =0?8)0# 74=89 %)4#8 74=89 6 @87 ,W)(@ Q2)( =8 (4 =)&6 987#8!4 =4(4@ ?0=698, 8 %0@0# /4 (4%0(?0W8!4 =)&8W4 6 !496X 69(@6@2Z674 898?636)8@6. =8 +6 (4 @6 %8)8#4@)6 0=)&8?6 @)4+8 %)4 (W4?8 )4?6(@)0W8@6 8= +89Q2 38 )83W07. 78 (8# 0 @07 +89Z6 %6(80 6 Z)@80 @8+4?2Q0 (Q6# 6 Q0?6Q6 90W,896 @0Q0W6 (?4=4, 98)8W90 =8 (4 6 .09=0W6 2 @8QW07 +89Z6 @)4+872 6(Q838@6 38 )8390W)(90 %0(?0W8!4. )4?6(@)8Z678#8 #8_6X 38=)2?8 0#0?2/274 (4 74=98 W)(@8 0)@8Q_2Q8 63#412 +89Q4 6 38=)2?8 (8 %0(4+96# 0(W)@0# 98 W)(@2 =4_8@90(@6, W6(694 2_0?8 6 Q09@)0_4, Q80 6 =8 +2=2 2_036 74=98Q6. +89Q8 /4 0(90W98 ()4=(@W8 =0+6@6 0=%)0=874 %)4=234/8 Q078 (2 2 !490# W?8(965@W2: @4?4Q0#, 4%(, W83=2596 6 &4_4396,Q6 @)89(%0)@, .8)#8Z678 Q80 %)063W0=!8 6 @)?0W698, 34#$65@4 6 0+74Q@6 (W6X W)(@8 6@=.=0Q8%6@8_638Z678 /4 %0Q)492@6 (@W8)8!4 .09=0W8, 8 Q074 /4 Q09@)0?6(8@6 98=30)96 0=+0)6 %0(@8W$496X 0= (@)894 2_8?8,8. 98+)078/2 94Q0_6Q0 .09=0W8 Q80 5@0 74: =)&8W96%4936096# .09= (8 %)0#4!496# %)0Z49@0# 2%_8@4 =0%)690(8 98 @)6=4(4@ =W8 %0(@0 %0_8 %0(_0=8W8Z 6 %0_8 38%0(496; %)6W8@96 %4936096 .09+, @0 74 =)2_ (@2+ 0+8W4390?=0%)690(8 2%_496X 0= (@)894 38%0(_496X; .09= 0(6?2)8!8 &6W0@8 $2=6; .09= 0(6?2)8!8 %0Q)4@94 6 94%0Q)4@94 6#0W694; .09= 0(6?2)8!8 %)063W0=!4 )0+4, 2(_2?8 6 %(0#4@8; .09= 0(6?2)8!8 38 _4,4!4 90(68Z8 6 ,_890W8 %0)0=6Z4 6@=. @8Q014 74 8Q@24?89 78W96 =2_ ()+674 6 @2 74 #0_2/4 .6989(67(Q6 =8 (4 )4_2?654 6 @0 98 74=90(@8W89 98,69. #0&4 (4 .0)#6)8@669W4(@6Z6096 .09= 38 Q)4=6@6)8!4 .636,Q6X %8 6 %)8W96X ?6Z8 38 Q)4=6@6)8!4 6 2%?8@4 2 .89= 78W96 =2_ (8 Q8#8@0# 0= %4@ %0(@0 6 =2&692 0@%?8@4 Q)4=6@8 98 =4(4@ _0=698.98)0=98 (Q2%5@698 )( =094(4 38Q09 0 )4_2?6(8!2 0@%?8@4 78W90_ =2_8 6 #0_2/905/2 =8 Q0)6(96Z6 6 W?8(96X6 X8)@678 0= W)4=90(@6 0(?0+0=4 %0)438, 8QZ638 6 =). 2 W)4=90(@6%4@984(@ %0(@0 98 2Q2%92 (2#2 38=2&4!8 78W90_ =2_8. _)81896 6 =)&8W8, 8 6 +89Q8 6#872 (W6 Q0)6(@6, %8 6 %)4=234/8 74) (4 %0W4/8W8 %0@)05!8, 8 (8#6# @6# 6 %)063W0=!8.Z49@)8?98 +89Q8 74 2 +40_)8=2 8 .6?678?4 2 9652 6 90W0# (8=2 63 )83?0_8 #8!4 %0@)05!4 +89Q4. Q8=8 (4 0@%?8@4 =2?0W6 6 +=% (4 %0=6_94 98 (Q)0#96X %4=4(4@ #6?678)=6 =698)8 6?6=0?8)8, #0&4 (4 Q)492@6 98 #8!2 (@0%2 %0)38, 2Q6=8!4 8QZ638 @8Q0 =8 /4 =)&8W8 +6@6 74.@698, 8 %0@0# (?4=4 W4?6Q4 Q0)%0)8Z674, +89Q4 6 )8396 .09=0W6 =8 Q0%6)872 0W87 #0=4?.Q09W4)@6+6?89 =698) /4 6383W8@6 +2# 2 (W4@2 6 9858 +89Q8 /4 Q)492@6 (8 2_8?8!4@ 2 690(@)89(@W2 98 987%0W0$9676 98,69 6 W4_6Q6# %)0.6@0#. +=% %0 (@890W96Q2 /4 %0)8(@698 %)4Q0 =W8=4(4@ X6$8=8 =0?8)8. 38@0 (4 @)4+8 #0?6@6 +0_2 =8 98( 98_)8=6, 8?6 2Q692@6 (W814, ?052% 0?6@6Q2 6 )8@0W4.

4Q090#678 2 %)6W)4=6 6 %0$0%)6W)4=6

%)W4 @4#4 (2 %)8Q@6,94 6 =872 (@W8)90(@ 74=94 =)&8W4: 98)0= 6 90W8Z, 99, 8 @)4/8 @4#8 =874 #0?2/90(@ Q0#+698Z674 90WZ8 6 )8=96Q8 Q076 /4 @87 90W8Z 2#90&6@6 6 =0+6@6+0$6 &6W0@. =0+)8 4Q090#678 0#0?2/8W8 (@W8)8!8 90W4 W)4=90(@6 98)0,6@0 2 0(90W8#8 Q0%8!8 34#$4, 8 @0 74 38 %)6W)4=2 )2=8)(@W0 63 Q074 (4 (@W8)8 )2=90 +_8?0 6 )8= 2 %)6W)4=6 38 .698_94 %)063W0=4. =)2?6 0+_6Q Q0%8!8 74 %0$0%)6W)4=8 ?=4 (4 %04W)/4 34#$8 (8 %074=696# 38(8=6#8 Q8(9674 2 %)4)8=6 6 %)0=876 3863W03 6 =0#8/2 %0@)05!2.4Q090#678 (4 2,6_8 2 5Q0_8#8, .8Q2_@4@6#8 (8 @)6 0(90W98 0+_6Q8 =4.696Z674: 4Q090#6,90(@, )49@8+6_90(@ 6 %)0=2Q@6W90(@ 4)%. )89674 74 +6_0 (8#02%)8W$8!4 Q80 W656 96W02%)8W$8!8, 8 =898( 940_6+4)8_96 Q8%6@8_638# (8 Q0)%0)8@6W96# 0=90(6#8, 8 78 (#8@)8# =8 74 +2=2/90(@ 2 ?)8189(Q0# 6 )8=96,Q0# 8QZ6098)(@W2. 78 (8# 2 %6(#2 #696(@)2 %)6W)4=4%6(80 =8 (W8 %)4=234/8 Q078 (2 %)4=_0&498 38 )4(@)2Q@2)6)8!4 6 (@4,87 =8 0=#8X 38@W0)4 6 @8#0 =8 2(4_4 W07(Q2 6 %0_6Z672 38 W4&+4 6 (@)8&8)(Q2 (_2&+2, Q80 6 38 Q!6?0W0=(@W494 %0%6(4. (W6 @6 0+74Q@6 =8 2 0%5@698#8 %)6%8=92 74=90# %)4=234/2 6 =8 ?)81896 @4 0%5@694 +2=2 W_8(96Z6 6 =8 .0)#6)872 90W0 8= 6)4=234/4. 8 W4_6Q8 %)4=234/8 9896W02 ()+674 %)6%8=92 6 .0)#6)872 74=90 8= %)4=234/4, !6#8 %)6=0=8@6 6 .2=+8_(Q4 Q_2+0W4 %8@6389 6 Z)W492 3W43=2. %)6W8@630W8@6 0=#8X 98 +6_6 Q076 98,69 6 W4_6Q8%)4=234/8: 4%(, &4_4396Z2, %2@4W4, (80+)8/87, 8?)8)98 %)4=234/8, .8)#8Z672, ()+678 ?8( 6@=. (8 @6# 90WZ4# =0Q8%6@0_630W8@6 8= +89Q2 38 )83W07 6 @0#4 =0=8@6 (4=8#=4(4@%0(@0 90W05@8#%896X =698)8. #0?2 %)4=_0&6@6 =8 (4 %8@49@6 6 69@4_4Q@28_98 (W07698 98 =)2?8,676 98,69 %0#0?94 82@0)6#8 6 0#0?2/6 )4?6(@)8Z678 6 385@6@8. (8=8 /2@8Q(8@6W)0 %092=6@6 90W4 %)4=_0?4 %8@498@8 Q80 6@0 (2: 90W6 0+_6Q 6 )8= @2)+694 38 4_4Q@_6,92 494)?672, W8?096 38 &4_4396Z2, @)8Q@0)6, %0$0%)6W)4=94 6 )2=8)(Q4#85694 =8 )8=4 98 (@)272, 90W 0+_6Q 8%8)8@8 38 @4_4Q0#296Q8Z672 %4@ 2 74=89, 98 (W6# 34#$65@6#8 %0(@8W6@6 96(Q098%09(Q2 #)4&2 98%098 0= %4@(@0 W0_@6, Q898_4 6 %2#%4 38 (98+=4W8!4 W4_6Q6X )434)W08)8 (8 W0=0# 6@=. 4Q090#678 2 %0$0%)6W)4=6 (4 (W0=6 98 W)_0 74=90(@8W89 98,69 8 @0 74: 90W8Z, 34#$8, )8=96Z6, %)063W0=, %_8(#89,98%_8@6 6 %0W)X (W4?8 0)?89638Z678. 90W8Z #0)8 =8 0+43+4=6 +89Q8 98 98,69 Q076 (8# W4/ 0+78(960 %0@0# 34#$8 98 90W 98,69 0+)8=4 %2@4# Q0#8(8Z674 0=90(90 2Q)2%!6W8!8.Q8@8(@8) =8 2 (W0707 0%5@696 0+43+4=6 %)6#4) 6 (2= =8 (2=(Q6# 0(@8W69(Q6# 6 ?)8189(Q6 %8)96Z8#8 0=_2,6 0 %)8W0# W_8(96Q2 34#$4, %8 6 0+74Q8@8. W_8(@ @)4+8 =8 =094(4 90W38Q09 0 2=)2&4!6#8 ?)81898, 74=90(@8W90 =8 38 0(96W8!4 38=)2?8 +2=4 %0@)4+90 987#8!4 @)6 0(96W8,8. %0 6(%6@890# 34#$65@2 0=)4=6@6 94Q0_6Q0 W)(@8 %)063W0=8 Q076 /4 (438(8=6@6, 78 #6(_6# =8 987W4/6 %)0(@0) +2=4 38(8129 ?)85Q0#, Q80 %)W8 (4@W4 %0(_4 &4@W4 %)6%)4#6@6 34#$65@4 38 =)2?2 (4@W2: Q2Q2)23 54/4)8Z, +0)89676, Q2%2( 6_6 (072.398,6 =W4 &4@W4 2 74=907 Q8_49=8)(Q07 ?0=696. %05@0 6#8#0 =W8 %)063W0=8 6 096 /4 %0Q)6@6 @)05Q0W4 %)063W0=!4 6 Z492 %)063W0=8, 9858 #8_8 W6(698 38)8=4 =8/4 %)063W0=2W)_0 %0W0$89 %_8(#89 2 (W4@2. 2 +)=(Q6# %)4=4_6#8 38(8=6@6 W0/4 6 52#(Q6 38(8= 38 ?0)6W0, )4Z6#0 %82_0W9678 @0#49@0(8. 98%_8@8 #0&4 =8 +2=4 8W89(98 6_6 2 )0+6 6 98 Q)872%0,4Q Q8=8 (4 =0+67872 (6?2)96 Q2%Z6. 8 0)?89638Z672 #0&4 (4 (@W0)6@6 98 0(90W2 #076X 63_8?8!8 98%6(896X 2 (87@2, ?=4 (8# 0+)83_0&60 %0(@2%8Q 0 69(@6@2Z678#8 Q076 /4W0=6@6 )8,298 Q074 (8# (8=8 63940. 2 Q)8@Q6# Z)@8#8 @0 74 (@W8)8!4 &49(Q0? %0Q)4@8 ()%,4, 18Q096(8 2 %)0?)8#2 ,2=0, 38=)2?4, (69=6Q8@, 8?49Z678 6 0+4_4&8W8!4 Q8@8(@8)(Q6X%8)Z4_8 6 !6X0W6 W_8(96Z6 Q80 6 2Q6=8!4 #418, 0+8_8, ?)896Z8 6 +43%0@)4+96X )8(@6!8 %0 0+0=6#8 !6W8. 23 0W0 (W4 5@0 (8# %6(80 6=4 )254!4 (@8)6X Q2/8 6 0+74Q8@8 6W07W0189(Q6# 98,690# 0)?89638Z674 (8_858. %0@0# (_4=6 @2)638#, 3=)8W(@W0, @)?0W698 %2@4# 09 _879 98 =8$692 6 8=)4(4 98 94@2, 2%0@)4+0# #0? @4_4Q0#296Q8Z6090? 8%8)8@8%4@ 2 74=89. (W4 2 (W4#2 (W6 (238%0(_496, 38=0W0$96 6 %0)0=6Z4 (4 56)4, 6 +0? =8 98( W4(4_6 (8 )8=05/2, (W6)Q0#, %4(#0#, 6?)0# 6 )8=0#.

6 98 Q)872, #074 =)8?4 90W698)Q4 6(@)8&6@4 @4#2 Q072 (8# %6(80 0 8(@4)06=2 8%0.6(2 6 0 %)4W)@8!2 34#$4 Q074 /4 (4 =0?0=6@6 2 0W0#4 W4Q2. 6(@)8&6@4 6 %656@4 0 @6# +2=2/6#=0?81876#8 Q076 /4 (4 (6?2)90 =0?0=6@6 6 W4/ (2 0=)41496 6 =8@2#6, @8,Q8.

%( 90W698)6, =8 +6 (@4 (XW8@6_6 W852 2_0?2 2 69.0)#6(8!2 =0?81878 6 Q8Q0 (4 =0?8187 #0&4 %_8(6)8@6 %0?_4=87@4 .6_# %0_2=4_6 ?)8= (8 ?_2#Z6#8 =8(@69 X0.#89 6 U09 @)8W0_@8. ( ) 4 / 9 0

Сада следи слика када сам у време власти Слободана Милошевића шетао улицом кнеза Михаила 02.09. 1993. и када ме је полиција терала кући, ја сам још неки пут шетао и увек је полиција интервенисала. Фотографија је изашла у дневним новинама БОРБА.


Ова друга слика је сликана 01.09.2004. на годишњицу прве шетње улицама Београда, сада са поруком Борису Тадићу и Војиславу Коштуници. Срећом у то време није ме полиција узнемиравала. Ова фотографија је била у новинама ЕКСПРЕС ПОЛИТИКА.


Још једне новине су ме сликале, али не знам да ли изашло на светлост дана а оне се зову ПРАВДА. Поука је новинари: не сликајте, не пишите о мени или о овом тексту јер те новине неће више да се штампају. ХА, ХА, ХА !