2018. КОНТРОЛА

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ

Агенција физичких и правних регистара општине – АФиПРО

Лазаревац

ЈМБГ

Шијан Драган

1. МАТИЧНА СЛУЖБА рођени, држављанство, венчани, разведени, умрли
2. ПОЛИЦИЈА место боравка, лична карта, пасош, саобраћајна и возачка дозвола.
3. ОПШТИНА бирачки спискови, уписани ДА или НЕ, изборна места, одборници, месне заједнице: председник и чланови.
4. КАТАСТАР земљиште, објекти: власници, укњижено ДА или НЕ
5. ПОРЕСКА УПРАВА порез, доприноси пио, социјално и здравствено за запослене, порез на зараде уплаћено ДА или НЕ.
6. ЗДРАВСТВО здравствена картица са ДА или НЕ, болести: тешке или лаке и користи помоћ, дозвољена информација.
7. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ гладни и сиромашни са правом коришћења кухиње, право да проси, социјалне карте, ранг листе.
8. АЛИМЕНТАЦИЈЕ приход, посао, боравиште, судске пресуде.
9. СУД пресуде свих врста.
10. ЗАТВОРЕНИЦИ до 1. године, више од 1. године затвора, лаки, тешки у затвору, кућни са наногицом.
11. ПОРОДИЦЕ СА 5 и више ДЕЦЕ приход, стан, старост деце, остала имовина.
12. ПЕНЗИОНЕРИ са приходом до 35.000,оо, или више РСД, корисници старачких домова, геронтолошких центара.
13. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА ранг листа : годиште, школска спрема, занимање, мушки женски пол, са новчаном надокнадом и без надокнаде.
14. ТУРИСТИ боравишне пријаве : полиција, туристички објекти.
15. ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ уговори, наследници, продаја, поклони, судске одлуке.
16. ДИГИТАЛНА ОБУКА двојна обука на једном екрану, пример: писање текста и налога, читање, помоћ у виду текста или слике.
17. ПОРЕКЛО РОБЕ и НОВЦА роба, порекло, увоз, извоз, царина, новац, уплате, исплате, власништво.
18. КАЛКУЛАЦИЈА РОБЕ и НОВЦА произвођач, увозник, цена, порез, маржа, кретање новца, уплате, повраћај претплате.
19. ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА инспекција, синдикат, пореска служба, суд, роба, услуга, новац, запослени, правна и физичка лица са картицом и сликом и џпс-ом итд.
20. АФиПРО правна лица ( предузеће, задруга, удружење, предузетник ). физичка лица ( приватник, регистровано домаћинство ). порески индефикациони број, матични број.

Основна концепција и улога у свему напред набројано је ЧОВЕК, па новац, роба, услуга и сва кретања на тржишту капитала је КОНТРОЛА.

Пример 1. : урадити софтвер на мобилном телефонском апарату на начин да се отиском прста корисника и пин ( пар ) пренесу новчана средства ( адвокат, такси, пијаца, стоматолог и др. ) без фискалних рачуна.

Пример 2. : уградити ЏПС на картице за запослене и онда се контролише рад и кретање запослених, може и роба.

Пример 3. : сва новчана средства се прате од извора до крајњег корисника, па неки пут и даље тј. бесконачно, до уништења вредносног папира или неког материјала.

Пример 4. : прекршиоци трансакција се одмах региструју и означе за даљи поступак по хитном поступку.

Пример 5. : чиновник који улази у контролу АФиПРО доставља свој налог, шифру и своју слику на увид том кориснику и власнику података у дозвољене контроле.

Пример 6. : У недозвољеном приступу података следи судски налог са сликом и подацима судије.

Пример 7. : Сва новчана средства из штампарије новца и трезора се маркира и контролише ток до потрошача ( Влада, буџет, банка ).